Постдипломски студииПостдипломски Студии

ЕУРМ нуди можност за студирање на постдипломски студии на следните факултети и насоки и тоа:

Модел на студирање 4+1:

Факултет за економски науки

 • насока: Финансиско и даночен менаџмент
 • насока: МВА
 • насока: Маркетинг
 • насока: Здравствен и фармацевтски менаџмент

Факултет за информатика

 • насока: Компјутерски мрежи и комуникации
 • насока: Софтверско инженерство, програмирање и мултимедија
 • насока: Електронски криминал

Факултет за арт и дизајн

 • насока: Графички дизајн
 • насока: Дизајн на ентериер
 • насока: Моден дизајн

Факултет за правни науки

 • насока: Меѓународно право и меѓународни односи
 • насока: Деловно право
 • насока: Правосудство

  Факултет за политички науки

 • насока: Применета политика
 • насока: Комуникации и медиуми
 • насока: Меѓународни односи и дипломатија

 

Модел на студирање 3+2 ( втор циклус на студии)

Факултет за економски науки

 • насока: Финансиско – банкарски и даночен менаџмент
 • насока: Даночен менаџмент
 • насока: Маркетинг менаџмент
 • насока: Здравствен и фармацевтски менаџмент

Факултет за информатика

 • насока: Компјутерски мрежи и комуникации
 • насока: Софтверско инженерство, програмирање и мултимедија
 • насока: Електронски криминал

Факултет за арт и дизајн

 • насока: Графички дизајн
 • насока: Дизајн на ентериер
 • насока: Моден дизајн

Факултет за правни науки

 • насока: Меѓународно право и меѓународни односи
 • насока: Деловно право
 • насока: Правосудство

  Факултет за политички науки

 • насока: Применета политика
 • насока: Комуникации и медиуми
 • насока: Меѓународни односи и дипломатија