Докторски студииТрет Циклус на Студии

ЕУРМ нуди докторски студии на следниве факултети и насоки:

Факултет за Економски науки
Факултет за Информатика