Додипломски студииДодипломски Студии

ЕУРМ нуди можност за студирање на додипломски студии на следните факултети и насоки:

Факултет за економски науки

  • насока: Финансиско-банкарски и даночен менаџмент
  • насока: Маркетинг менаџмент

Факултет за информатика

  • насока: Компјутерски мрежи и комуникации
  • насока: Софтверско инженерство, програмирање и мултимедија

Факултет за арт и дизајн

Факултет за правни науки

Факултет за политички науки

Факултет за детективи и криминалистика

Факултет за стоматологија