СтудентиЦентар за Кариера

Факултетите при Европскиот универзитет се во постојан контакт со останатиот деловен свет со цел да им овозможат на студентите соодветно да ги задоволат потребите на компаниите кои регрутираат идни менаџери. Центарот за кариера обезбедува соработка со бизнис секторот и ги упатува студентите на практична работа, ги следи информациите за стипендии, а по завршување им нуди помош при вработување и го следи нивниот развој во кариерата.

Со тоа се отвораат несогледливи можности секој студент да го тестира своето теоретско знаење и истото да го примени и практично во разни домашни и странски компании, не само во Македонија, туку и во странство.

Можности за Вработување

Факултетите при Европскиот универзитет се во постојан контакт со останатиот деловен свет со цел да им овозможат на студентите соодветно да ги задоволат потребите на компаниите кои регрутираат идни менаџери. Центарот за кариера обезбедува соработка со бизнис секторот и ги упатува студентите на практична работа, ги следи информациите за стипендии, а по завршување им нуди помош при вработување и го следи нивниот развој во кариерата.

Студентите имаат можност низ практична работа да се здобиваат со знаење и лично да ги запознаат своите идни партнери и работодавачи.

Со тоа се отвораат неограничени можности секој студент да го тестира своето теоретско знаење и истото да го примени и практично во разни домашни и странски компании, не само во Македонија, туку и во странство.

Практична обука

Европскиот Универзитет има склучено договори за соработка односно согласност за изведување на практична обука со бројни компании и институции. Повеќе информации за практичната обука на секој факултет следуваат во долунаведените линкови:

Партнери